Information

Planerat avbrott i er fjärrvärmeleverans

Enligt information vi fått tidigare kommer det att vara ett avbrott på fjärrvärmeleveransen för fastigheter omkring oss men inte vår fastighet Nybodagatan 6. Detta var felaktigt och även vi kommer att påverkas av avbrottet.

Detta är den information som gått ut från Norrenergi:

Planerat avbrott i er fjärrvärmeleverans
– värme och varmvatten stängs av
Nu bygger vi ut vårt fjärrvärmenät och behöver därför stänga av värmeleveransen till er fastighet enligt nedan:
Onsdagen den 30 augusti kl. 08:00 – 22:00

Berörda fastigheter är:
– Ankdammsgatan 44 (Dungens förskola)
– Huvudstagatan 2 A (Max), 2 B-D (Solna ungdomscafé och Skytteholms IP)
– Nybodagatan ojämna nummer 5-7, jämna nummer 8 (Skytteholmsskolan) 10-16

Värme och varmvatten levereras inte under den aviserade tiden. Vi jobbar så fort vi kan för att avbrottet ska bli så kort som möjligt. Så snart arbetet är genomfört kommer värmen tillbaka.
För mer information om arbetet, kontakta gärna vår arbetsledare Hans Andersson eller Michael Felczak på telefon 08-475 04 00.


Varma hälsningar
Norrenergi

Arbete i undercentral – varmvatten påverkas

Under förmiddagen på onsdag (30/8) och torsdag (31/8) mellan 09.00-12.00 så kan det bli störningar med varmvatten pga byten och uppgraderingar av styrsystemet.

mvh

Styrelsen

Gemensam Trädgårdskväll

Tisdagen den 29 augusti vid 18.30 samlas vi ute för lite ”småfix” som att fräscha upp trädgårdsmöbler, rensa ogräs, plocka skräp och göra fint runt huset

Vi bjuder på dricka och snacks.

Välkommen!

Styrelsen för Skytten 3

Nya stadgar 2023 publicerade

De nya stadgarna för vår BRF ligger nu publicerade under Om föreningen – Stadgar.

Mvh Styrelsen

Förtydligande angående dörrknackning

Vid dörrknackning – begär legitimation!

För ärenden som styrelsen står bakom så läggs normalt sett ut information i förväg på vår webbsida, samt i trappuppgångar.
Personal/Firmor som styrelsen anlitat, för jobb i lägenheter, bär synlig ID-bricka/legitimation.

Om en okänd person vill komma in hos dig – begär legitimation. Om du är osäker på ifall personen är den han eller hon utger sig för att vara, tacka nej till besöket.

Mvh
Styrelsen

Kallelse till extra årsstämma i Brf Skytten 3

Tid: Onsdag 28 juni kl. 19.00
Plats: Baksidan av huset

Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman och val av protokollförare
 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Föredragning av styrelsens förslag till stadgeändring.
  Huvudorsaken till denna extrastämma är att uppdatera föreningens stadgar så de stämmer överens med ändringar i lagen om ekonomiska föreningar. För att ändra föreningens stadgar krävs beslut på två efter varandra följande stämmor, varav det första beslutet togs på ordinarie stämma den 25 maj 2023. Stadgeändringen kommer alltså att kunna träda i kraft efter beslut på denna extra stämma.

  Stadgeförslaget i dess helhet bifogades med kallelsen till ordinarie årsstämma.
   
 8. Beslut med anledning av förslag till stadgeändring
 9. Stämman avslutas

Välkommen / Styrelsen Brf Skytten 3

Rikard Ekman, Petter Birgersson, Henrik Larsson, Kim Bäckström & Ann-Sofie Ulin 

Problem med fläkten i torkrummet

Det är fel på stora fläkten i torkrummet och därför samlas det vatten på golvet. Felet är anmält i början på veckan men det kommer att dröja till början på nästa vecka tills felet är åtgärdat. Vi ber dig därför torka bort vattnet när du har använt torkrummet.

Felet är åtgärdat tisdagen den 23 maj och allt fungerar som det skall nu.

Nyheter i bostadsrättslagen från 1 januari 2023

Den 1 januari 2023 träder flera ändringar i bostadsrättslagen (1991:614) i kraft. Några viktiga punkter i lagen är:

Renoveringar som utförs efter 1 januari 2023: Lagen innebär tydligare regler för renovering av bostadsrätter. Medlemmen behöver tillstånd från styrelsen för flera åtgärder än tidigare. Utöver ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, vatten, värme eller gas, utgör nu även ingrepp i ventilations- och rökkanaler samt eldstad samt åtgärder som påverkar brandskyddet en väsentlig förändring av en lägenhet. De nya reglerna innebär att medlemmen kan förlora sin bostadsrätt om hen utför olovliga åtgärder som inte kan ses som ringa och inte vidtar rättelse efter uppmaning. Vid sådana tillfällen anmanar styrelsen bostadsrättshavaren att vidta rättelse senaste två månader efter vetskap om den olovliga åtgärden.

Föreningens årsredovisningar: Årsredovisningen ska innehålla en kassaflödesanalys, samt vid negativt resultat, en upplysning om vad det får för verkan på föreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden. Utöver det ska årsredovisningen innehålla följande nyckeltal: årsavgift/kvm, skuldsättning/kvm, sparande/kvm, energikostnad/kvm, räntekänslighet

Rösträtt: Principen om lika rösträtt för alla ska gälla som huvudregel. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en röst.

Mäklarens objektbeskrivning: Objektssbeskrivningen skall ange samtliga utrymmen, som tex förråd, om de är upplåtna med bostadsrätt. Den skall även innehålla uppgift om bostadsrättens indirekta nettoskuld, det vill säga den del av föreningens lån som belastar lägenheten.

Upplåtelseavtal i nybyggnation: Det finns en del nya regler vad det gäller upplåtelser inom nybyggnationer. Dessa berör inte vår förening.

I och med den nya lagen behöver alla bostadsrättsföreningar uppdatera sina stadgar, så även Skytten 3. I samband med detta kommer styrelsen se över även andra punkter i stadgarna. Löpande information om arbetet kommer att finnas på hemsidan. Har du redan nu frågor om nya bostadsrättslagen, hör av dig till styrelsen (länk).