Renovera och vårda

Ansvar – förening och lägenhetsinnehavare
Du skall vara aktsam om och vårda din lägenhet och föreningens egendom. Du är skyldig att omedelbart åtgärda skador i din lägenhet som t.ex. tilltäppta avlopp, läckande kranar, trasiga fönster mm. Du bör också anmäla skador på föreningens egendom, gårdsbelysning, entrédörrar, läckor till vår tekniska förvaltare, se under fliken Service.

I en bostadsrättsförening står medlemmen för reparationer och underhåll av sin egen lägenhet, medan föreningen står för det som finns utanför i den övriga delen av huset. Ansvaret för bostadsrättsföreningen och den enskilda medlemmen regleras i våra stadgar.

Bostadsrättsföreningens och bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter kan du läsa under 13§ i våra stadgar. 

Ansökan om renovering/ombyggnation till Brf:s styrelse – rutin:

 • Specificera vad som skall göras vid ombyggnationen
 • Bifoga ritningar
 • Bifoga information om företaget som gör arbetet och deras behörigheter
 • Bifoga godkännande från behörig byggnadsingenjör om ombyggnationen gäller nedtagning av väggar
 • Skicka ansökan till bostadsrättsföreningens styrelse
 • Ansökan granskas av styrelsen eller föreningens förvaltare. Godkännande från styrelsen krävs innan arbetet kan påbörjas.
 • Observera att styrelsen tar in oberoende besiktningsman efter slutfört arbete i våtutrymme för att säkerställa regelefterlevnad i utfört arbete. Denna besiktning bekostas av den boende. 

Behörigheter och skador

 • Allt arbete ska utföras fackmässigt i enlighet med Boverkets Byggregler (BBR) och gällande branschregler.
 • Rörarbeten ska utföras av auktoriserad firma med för arbetet erforderliga behörigheter.
 • Elinstallationer ska utföras av en behörig elinstallatör. (Behörighets- och kompetenskrav kan inhämtas hos Elsäkerhetsverket).
 • Vid våtrumsändring ska tätskiktet (fuktspärren) göras av firma som är certifierad av Byggkeramikrådet. (Information om företag finns hos GVK – Svensk Våtrumskontroll, Byggkeramikrådet eller Säker Vatten AB).
 • Försäkringsbolagen har i sina försäkringsvillkor krav på utförande av auktoriserade företag och utförande enligt branschregler.
 • Större ingrepp i gemensamma system som eldragning, bortkoppling av vatten/avlopp och arbete i våtutrymme ska alltid godkännas av styrelse eller av vårt tekniska förvaltare. Kontaktuppgifter hittar du under fliken “Service”.
 • Styrelsen och föreningens tekniska förvaltare bevakar att renoveringen inte orsakar skador i t.ex. hissar, el- eller vattenledningar.
 • Föreningen kan begära att den anlitade entreprenören åtgärdar skadorna eller betalar föreningens kostnad att göra detta.

Dokumentation på renovering/ombyggnation

 • All dokumentation som krävs enligt lag eller brf:s stadgar/regler och t.ex. styrker behörighet hos entreprenör, intyg om hållfasthet, relationsritningar m.m. skall vara upprättade på aktuellt företags brevpapper, innehålla organisationsnummer, fullständiga kontaktuppgifter och vara korrekt signerat för att vara giltigt. Eventuellt certifikat, försäkringar och intyg skall
  lätt kunna kontrolleras och i förekommande fall följa med övrig dokumentation i form av kopior.
 • Denna dokumentation är viktig i händelse av skada. Bostadsrättshavaren ska kunna visa att arbetet är utfört av behörig installatör i enlighet med branschorganisationens riktlinjer. Av handlingarna ska även framgå att arbetet möter de eventuella krav som bostadsrättshavarens försäkringsbolag framställt.

Renovering/arbete i lägenhet
Du ansvarar för din lägenhet och kan göra reparationer och renoveringar under förutsättning att du

 • följer föreningens regler och att arbetet görs fackmannamässigt.
 • ansvarar för genomförda arbeten.
 • inhämtar styrelsens tillstånd för större ingrepp som t.ex.
  • riva ned väggar eller ta upp dörröppningar
  • installationer av el, vatten, värme eller ventilation
 • innan arbetet påbörjas skaffar bygganmälan/bygglov för installationer och rivning av bärande väggar.
 • du skall tillse att anlitade hantverkare följer föreningens regler vid ombyggnationer.

Balkong, inglasning

 • För inglasning av balkong behövs bygglov från Solna stad.
 • Inglasningen skall utföras varsamt och särskild hänsyn skall tas så att fasaderna inte förvanskas.
 • Du söker om bygglov själv och ansvarar för alla kostnader för detta. Här kan du läsa hur du söker bygglov https://www.solna.se/.
 • Eftersom fasaden skall vara så enhetlig som möjligt skall ansökan om inglasning även skickas till styrelsen.
 • Inglasningen skall vara brandklassad för att kunna demonteras helt.
 • Medlemmen är alltid ansvarig för alla kostnader kring inglasningen och att den kan tas ner i samband med fasadarbeten.

Bygg- och renoveringsavfall

 • Utrymmen vid och omkring våra entreér inte är samlings/lagringsplats för bygg- eller renoveringsavfall.
 • Byggavfall får ej slängas i brf:s gemensamma ytor utan skall forslas bort av boende eller  entreprenör.
 • Om renoveringen innebär att trapphuset eller hissarna nedsmutsas skall den boende eller entreprenören städa bort skräpet.
 • Den boende är alltid ytterst ansvarig för den renovering som utförs i lägenheten.

Bärande väggar

 • Tillstånd från styrelse krävs om bostadsrättsinhavaren skall göra ett ingrepp i en bärande vägg.
 • Styrelsen kan säga nej om ingreppet förorsakar föreningen skada eller olägenhet.
 • Om bostadsrättsinnehavaren vill göra ingrepp i en yttervägg eller en vägg mellan lägenheter har styrelsen alltid rätt att säga nej.

 Information och varningar

Du ansvarar för att

 • varna om avstängning av vatten i samband med arbetet, minst ett dygn i förväg. Undvik stängning före 09.00 och efter 17.00. Ta kontakt med vår tekniska förvaltare, se under fliken Service.
 • varna för renoveringsarbeten som medför extra störande oljud, t.ex. bilning av betong. Detta får endast göras på dagtid måndag – fredag 8:30 – 17:00.
 • du eller hantverkare inte spikar eller borrar mellan 20:00 och 08:00 på vardagar och 16.00 och 10.00 på helger.
 • sätta upp information om störande renovering och tider för denna i alla portar i god tid före arbetets början. Anslaget ska visa vilken lägenhet som arbetet gäller, vilken tid som arbetet pågår samt kontaktuppgifter till medlem samt eventuell. entreprenörer.

 Köksfläktar

 • Vid byte eller installation av köksfläkt får fläkt med motor inte anslutas till ventilationssystemet.
 • Godkända fläktar är av typen vädringskåpa med självsug eller cirkulation med inbyggd kolfilter.
 • Om du är osäker på vad som gäller, kontakta styrelsen.
 • Observera att ingen kökskupa/fläkt eller dylikt får anslutas direkt till ventilationskanalen.

 Lägenhetsdörrar

 • Föreningens stadgar (13§ 1) reglerar vad bostadsrättshavaren ansvarar för när det gäller inner- och yttersidan av lägenhetsdörren. Bostadsrättsföreningen har inga krav på att dörren skall vara en säkerhetsdörr, detta väljer varje medlem.  Vid byte av dörr, välj färgen Jakaranda för att vi skall ha ett enhetligt utseende i våra trapphus.

Tvättmaskin

 

 

Träffar: 463