Renovera och vårda

Ansvar – förening och lägenhetsinnehavare
Du skall vara aktsam om och vårda din lägenhet och föreningens egendom. Du är skyldig att omedelbart åtgärda skador i din lägenhet som t.ex. tilltäppta avlopp, läckande kranar, trasiga fönster mm. Du bör också anmäla skador på föreningens egendom, gårdsbelysning, entrédörrar, läckor till vår tekniska förvaltare, se under fliken Service.

I en bostadsrättsförening står medlemmen för reparationer och underhåll av sin egen lägenhet, medan föreningen står för det som finns utanför i den övriga delen av huset. Ansvaret för bostadsrättsföreningen och den enskilda medlemmen regleras i våra stadgar.

Bostadsrättsföreningens och bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter kan du läsa under 13§ i våra stadgar. 

Ansökan om ombyggnation till Brf:s styrelse – rutin:

 • Specificera vad som skall göras vid ombyggnationen
 • Bifoga ritningar
 • Bifoga information om företaget som gör arbetet och deras behörigheter
 • Bifoga godkännande från behörig byggnadsingenjör om ombyggnationen gäller nedtagning av väggar
 • Skicka ansökan till bostadsrättsföreningens styrelse
 • Ansökan granskas av styrelsen eller föreningens förvaltare. Godkännande från styrelsen krävs innan arbetet kan påbörjas.

Renovering/arbete i lägenhet
Du ansvarar för din lägenhet och kan göra reparationer och renoveringar under förutsättning att du

 • följer föreningens regler och att arbetet görs fackmannamässigt.
 • ansvarar för genomförda arbeten.
 • inhämtar styrelsens tillstånd för större ingrepp som t.ex.
  • riva ned väggar eller ta upp dörröppningar
  • installationer av el, vatten, värme eller ventilation
 • innan arbetet påbörjas skaffar bygganmälan/bygglov för installationer och rivning av bärande väggar.

Balkong, inglasning

 • För inglasning av balkong behövs bygglov från Solna stad.
 • Inglasningen skall utföras varsamt och särskild hänsyn skall tas så att fasaderna inte förvanskas.
 • Du söker om bygglov själv och ansvarar för alla kostnader för detta. Här kan du läsa hur du söker bygglov https://www.solna.se/.
 • Eftersom fasaden skall vara så enhetlig som möjligt skall ansökan om inglasning även skickas till styrelsen.
 • Inglasningen skall vara brandklassad för att kunna demonteras helt.
 • Medlemmen är alltid ansvarig för alla kostnader kring inglasningen och att den kan tas ner i samband med fasadarbeten.

Behörigheter och skador

 • Större ingrepp i gemensamma system som eldragning, bortkoppling av vatten/avlopp och arbete i våtutrymme ska alltid godkännas av styrelse eller av vårt tekniska förvaltare. Kontaktuppgifter hittar du under fliken “Service”.
 • Styrelsen och föreningens tekniska förvaltare bevakar att renoveringen inte orsakar skador i t.ex. hissar, el- eller vattenledningar.
 • Föreningen kan begära att den anlitade entreprenören åtgärdar skadorna eller betalar föreningens kostnad att göra detta.
 • Installationsarbeten som eldragning skall alltid göras av behörig elektriker.
 • Förändring i våtutrymmen får endast utföras av GVK-certifierat företag.

Bygg- och renoveringsavfall

 • Byggavfall skall transporteras till närmaste sopstation/återvinningsstation.
 • Utrymmen vid och omkring våra entreér inte är samlings/lagringsplats för bygg- eller renoveringsavfall.

Bärande väggar

 • Tillstånd från styrelse krävs om bostadsrättsinhavaren skall göra ett ingrepp i en bärande vägg.
 • Styrelsen kan säga nej om ingreppet förorsakar föreningen skada eller olägenhet.
 • Om bostadsrättsinnehavaren vill göra ingrepp i en yttervägg eller en vägg mellan lägenheter har styrelsen alltid rätt att säga nej.

 Information och varningar

Du ansvarar för att

 • varna om avstängning av vatten i samband med arbetet, minst ett dygn i förväg. Undvik stängning före 09.00 och efter 17.00. Ta kontakt med vår tekniska förvaltare, se under fliken Service.
 • varna för renoveringsarbeten som medför extra störande oljud, t.ex. bilning av betong. Detta får endast göras på dagtid måndag – fredag 8:30 – 17:00.
 • du eller hantverkare inte spikar eller borrar mellan 20:00 och 08:00 på vardagar och 16.00 och 10.00 på helger.
 • sätta upp information om störande renovering och tider för denna i alla portar i god tid före arbetets början

 Köksfläktar

 • Vid byte eller installation av köksfläkt får fläkt med motor inte anslutas till ventilationssystemet.
 • Godkända fläktar är av typen vädringskåpa med självsug eller cirkulation med inbyggd kolfilter.
 • Om du är osäker på vad som gäller, kontakta styrelsen.
 • Observera att ingen kökskupa/fläkt eller dylikt får anslutas direkt till ventilationskanalen.

 Lägenhetsdörrar

 • Bostadsrättsföreningen har inga krav på att dörren skall vara en säkerhetsdörr, detta väljer varje medlem.
 • Vid byte av dörr, välj färgen Jakaranda för att vi skall ha ett enhetligt utseende i våra trapphus.

 

 

Träffar: 351