Köpare

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening där alla bostadsrättshavare är medlemmar och tillsammans ansvarar för fastigheten.

Demokrati

Verksamheten styrs av föreningens stadgar. På den årliga ordinarie stämman har alla medlemmar rätt att närvara och rösta om de beslut som ska fattas. Inför stämman kan du lägga fram förslag genom att skriva en motion.

Undersökningsplikt innan köp

Du som köpare är skyldig att undersöka att allt står rätt till med lägenheten innan du köper, framför allt våtutrymmen och eldragning. Efter köpet är lägenheten ditt ansvar. Föreningen kan inte hjälpa dig om det visar sig efter köpet att något inte är fackmannamässigt utfört.

Medlemskap i föreningen

När du köper en bostadsrätt i Brf Skytten 3 måste du lösa medlemskap i föreningen. Föreningen måste godkänna medlemskapet för att överlåtelsen skall vara giltig. Medlemskapet måste vara betalt för att överlåtelsen ska registreras.

Delat ägande av lägenhet

Delat ägande är tillåtet även om alla delägare inte bor i lägenheten. Den som ska bo i lägenheten måste dock äga minst 10%.

När kan föreningen säga nej till medlemskap?

Styrelsen prövar om de villkor som krävs enligt stadgarna är uppfyllda och om föreningen skäligen bör godta köparen som bostadsrättsinnehavare.  Säger styrelsen nej till medlemskap kan köparen få sin medlemsansökan prövad av hyresnämnden. Hyresnämnden brukar godta föreningens skäl till nej om köparen har för låg inkomst eller har varit notoriskt dålig betalare. Föreningens beslut måste ha med köparen att göra. Styrelsen har inte rätt att neka medlemskap exempelvis för att det pågår en tvist med säljaren. Det kan leda till skadestånd mot föreningen.

Vad händer om styrelsen inte beviljar medlemskap?

Styrelsen meddelar skriftligen köparen att medlemskap har nekats och orsakerna till det. Köparen har då två månader på sig att vända sig till hyresnämnden som gör en prövning av medlemskapet.

Kan en medlem uteslutas ur föreningen?

Medlemskapet kan upphöra om bostadsrättsinnehavaren blir av med sin lägenhet, vilket kan bero på obetalda avgifter, störningar eller liknande.

Pantförskrivningsavgift

Om du belånar bostadsrätten skall pantförskrivningen registreras hos föreningen enligt låneföretagets krav. Intyg om avnoterad pant ska bifogas.

Registrering

När alla fullständiga dokument är registrerade skickar Föreningens Ekonomiska förvaltare registrering, medlemsbevis och nya avier till dig.

Överlåtelseavtal

Om du köper en bostadsrätt via mäklare, upprättar denne överlåtelseavtalet. Om du köper direkt från säljaren upprättar denne överlåtelseavtalet.

Nycklar

Säljaren skall lämna dig alla nycklar som hör till lägenheten såsom dörrnycklar, nyckel- och nyckelbricka till tvättstugan. Om du inte får dessa, kan brf hjälpa till med behövliga kontakter men kostnaden för nycklar och nyckelbrickor skall betalas av säljaren. Köper ansvarar för att säljaren betalar denna kostnad.

Källar- och matförråd

Säkerställ att säljaren har lämnat dig information om vilka mat- och källarförråd han/hon har hyrt och att dessa är tömda.

Träffar: 413