Trivsel och grannsämja

Trivsel och grannsämja

Vi tillsammans äger huset som vi bor i och skall ta ansvar och visa hänsyn för att alla skall trivas. På det sättet bidrar vi till god grannsämja och slipper onödiga störningar, kostnader och missförstånd.

Nedanstående regler är framtagna av styrelsen och är komplement till våra stadgar. Du ansvarar för att din familj, dina inneboende och gäster samt hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten är medvetna om reglerna och följer dem. Reglerna gäller även för andrahandshyresgäster och föreningens egna hyresgäster. Ditt ansvar gäller också om du lånar ut din lägenhet kortare tid eller längre tid. Ta kontakt med styrelsen om du har frågor eller synpunkter.

Utdrag ur stadgarna § 16
När bostadsrättshavaren använder lägenheten ska han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren ska även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han eller hon ska rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren ska hålla noggrann tillsyn över att dess åligganden fullgörs också av dem som han eller hon svarar för enligt §13 punkt 4 b.

Om det förekommer sådana störningar i boendet som avses i första stycket första meningen, ska föreningen:
1. ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör, och
2. om det är fråga om en bostadslägenhet, underrätta socialnämnden i den kommun där lägenheten är belägen om störningar

Andra stycket gäller inte om föreningen säger upp bostadsrättshavaren med anledning av att störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning.

Om bostadsrättshavaren vet eller har anledning att misstänka att ett behäftat med ohyra får detta inte tas in i lägenheten.

Antenner & paraboler

Vi är anslutna till kabel-TV. Antenner och paraboler får endast monteras inne på balkongen och får inte sticka utanför fasaden. Om du skall sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar eller dylikt behöver du tillstånd från styrelsen eftersom håltagning i fasaden kan leda till vatteninträngning och vattenskador.

Anslagstavlor

Våra anslagstavlor är avsedda för föreningens information. Om du behöver informera dina grannar, finns det en möjlighet att göra det på anslagslisten.

Badrum

Du ansvarar för uppkomna vattenskador. Laga därför trasiga fogar eller sprickor och kontrollera bakom badkaret. Håll golvet torrt.

Balkonger

Tänk på att:
 • inte skaka av mattor, dukar och sängkläder från fönster eller utanför balkongen.
 • placera blomlådorna innanför balkongräcket för att eliminera risken att lådan faller ned.
 • inte vattna så att vattnet rinner ner till grannen.
 • inte förvara eldfarligt material som bensin eller bildäck på balkongen.
 • inte hänga upp blöt tvätt som kan droppa på grannens balkong
 • det behövs tillstånd från styrelsen för uppsättning av markis och inglasning av balkong.
 • inglasningen skall följa samma profil som de befintliga i fastigheten. 

Cyklar

Cyklar förvaras i cykelrum eller i cykelställ utanför huset. Cyklarna skall vara märkta, cyklar som inte är det avlägsnas under städdagarna. Cykelrummet är till endast för cyklar.

Entré, trappuppgångar & källargångar

Entré/trappuppgångar/källargångar är inte förvaringsplatser och därför får du inte placera möbler, mattor, cyklar, barnvagnar, pulkor eller annat där. Trapphuset är en utrymningsväg och måste vara framkomlig. Den får inte heller innebära svårigheter för rörelsehindrade och synskadade.

Grillning

Grilla gärna ute på gården men ta hänsyn till dina grannar. Det är inte tillåtet att grilla på balkong p.g.a. brandrisk.

Goda grannar och hänsyn

Tider

Det är många olika personer som bor i huset och det gäller att visa hänsyn, vara tolerant och att själv vara en god granne. Enligt bostadsrättslagen har du en lagstadgad skyldighet att inte störa dina grannar med t.ex. lukt, bråk, bankningar, dunsar, skrik eller hög musik. Denna skyldighet gäller även de som bor eller är på besök hos dig.

För allas skull:
 • tystnad skall råda mellan 22.00 och 07.00 på vardagar och mellan 23.00 och 09.00 under helgerna.
 • Om du planerar att ha en fest som kan innebära musik och andra eventuella störningar, tala om detta för grannarna innan. 
Vid störning

Blir du störd av grannens höga musik eller annat, ta kontakt med honom/henne och berätta det. Om upprepad diskussion med störande grannen inte hjälper, kan du vända dig till styrelsen. Då är det viktigt att du har anteckningar om störningen så att styrelsen får insyn i omständigheterna. Du kan notera tidpunkt på dygnet, ljudnivå och hur länge störningen pågår. Styrelsen tar kontakt med den berörda grannen och påtalar vikten av att följa stadgar och regler som föreningen har. Om detta inte hjälper kan styrelsen skicka en rättelseanmodan d.v.s. ett varningsbrev till den störande grannen. En rättelseanmodan innehåller upplysning om på vilket sätt bostandsrättshavaren stör. Vid vissa tillfällen skickas informationen om störningen även till socialnämnden i kommunen. Rättelseanmodan är en tillsägelse om att störningarna omedelbart måste upphöra. Medlemmen har en viss tid på sig att upphöra med störningarna. En viss tid efter rättelseanmodan avgör styrelsen om störningarna fortsätter och i så fall i vilken omfattning. Innan styrelsen vidtar vidare åtgärder, kontaktas en jurist för att planera nödvändiga vidare åtgärder.

Hemförsäkring med bostadsrättstillägg

Det är viktigt att du har en hemförsäkring som är anpassad till ansvar för underhållet av din lägenhet. Försäkringen skall innehålla ett s.k. “bostadsrättstillägg”, annars kan du drabbas av höga kostnader vid eventuella skador.

Husdjur & andra djur

Det är tillåtet att ha husdjur men de får inte störa andra boende. Djuret får inte skada eller förorena lekplatser, trädgården eller andra utrymmen och inte heller springa löst inom fastigheten eller orsaka störande ljud. Föreningen har avtal med Anticimex för att förebygga att skadedjur eller ohyra tar sig in i fastigheten eller i vår utemiljö. som medlem har du ansvar för att förebygga också. Mera information om hur man förebygger ohyra i lägenhet finns på hemsidan under rubriken Boende.

Husnyckeln & nyckelbrickan

Om du tappar husnyckeln, ta kontakt med styrelsen omedelbart! Styrelsen tar kontakt med en låssmed. Den boende ansvarar för betalning vid hämtning av den nya nyckeln. Om du tappar din nyckelbricka, ta kontakt med styrelsen som ser till att du får en ny. Brickan registreras på dig och du får betala för den.

Rökning

Rökning och röklukt kan vara ett stort problem för grannar. Det är det viktigt att rökare visar respekt och stor hänsyn till övriga boende i huset. Många och framför allt allergiker/astmatiker kan besväras av cigarettröken. Det är förbjudet att

 • röka i de gemensamma utrymmena som i tvättstugor, trappuppgångar, hissar eller motsvarande.
 • röka vid entréer och lekplatser (ny lag från den 1 juli 2019). På vårt område finns två uteplatser/lekplatser: den ena precis utanför A-porten, och den andra bakom huset, vid parkeringen.
 • skräpa ner i våra gemensamma ytor. Om du röker utomhus, ta hand om dina fimpar! Ta med dig en askkopp eller en glasburk att fimpar i.

Undvik att röka på balkongen och direkt utanför porten och garaget eftersom röken kan sugas upp och in i husen.

Ansvar för att följa reglerna om rökning
 • Bostadsrättsföreningen ansvarar för att reglerna om rökförbud upprätthålls.
 • Hyresgästerna i hyrda lokaler i direkt anslutning till gatan ansvarar för att reglerna om rökförbud upprätthålls av anställda och besökare.
 • Om reglerna inte efterföljs, kan föreningen ge en tillsägelse och informera om vad som gäller. Om bostadsrättshavaren eller hyresgästen fortsatt inte följer reglerna kan styrelsen skicka en skriftlig varning.
 • Om medlemmen eller hyresgästen inte ändrar beteendet trots varningarna, tar styrelsen kontakt med vederbörande för att gemensamt komma överens om åtgärder.
 • Den boende är skyldig att hålla sin lägenhet i gott skick. Är lägenheten så inrökt att det blir ett problem för grannarna, måste lägenheten saneras. Den boende står för saneringskostnaden. En sanering av en lägenhet som är rökskadad kan vara en mycket dyr kostnad.

Snöröjning

Vid kraftigt snöfall hjälps vi åt att hålla vår egen port snöfri. På vintern finns det en borste och ens spade i varje port.

Tillträde till lägenheten för tillsyn eller arbete

Bostadsrättsföreningen har rätt att få tillträde för att utföra arbete eller utöva tillsyn.

Tvätt- och diskmaskiner i lägenhet

Tänk på dina grannar! Använd inte dessa maskiner mellan 22.00 och 07.00 alla dagar.

Vårda din/vår egendom

Tänk på att vara aktsam om och vårda din lägenhet och föreningens egendom i övrigt. Du är skyldig att omedelbart åtgärda skador i din lägenhet som t.ex. tilltäppta avlopp, läckande kranar, trasiga fönster mm. Du bör också anmäla skador på föreningens egendom – som gårdsbelysning, entrédörrar, läckor till vår tekniska förvaltare, se under fliken Service. Kostnader för underhåll och reparationer samt för vatten och el betalas av alla medlemmar tillsammans. Upptäcker du fel, brister eller problem i våra gemensamma ytor kontakta styrelsen.

Träffar: 313