Service

Problem-/Klagomålshantering
Vi vill hantera eventuella problem och klagomål snabbt, professionellt och i en positiv anda.

Rutiner för klagomål
Akut: Om problemet/klagomålet gäller något mycket akut som t.ex. att hissen står stilla eller att tvättmaskinen inte fungerar eller att internet har gått ner, kan medlemmen själv ringa om detta direkt till vår tekniska förvaltare, till hissjouren och andra leverantörer. Telefonnummer till dessa finns på våra anslagstavlor samt under denna flik.
Det är bra om styrelsen även vid sådana tillfällen får en skriftlig anmälan senare för att kunna följa upp orsaker och åtgärder och kunna återkoppla ärendet till medlemmen.

Icke akut: Klagomål lämnas skriftligt till Brf:s styrelse via e-post till brfadmin@skytten3.se eller genom att lämna klagomålet till styrelsens brevlåda vid Tvättstugan.
Beskriv ärendet kort och tydligt problemet – gärna i detalj-, när problemet uppstod och vad som hände och om du har gjort någon åtgärd.
Styrelsen återkopplar till medlemmen som har lämnat in klagomålet med information om hur problemet har hanterats och vilka åtgärder som har tagits. Om problemet berör flera boende sprids informationen om problemet och åtgärderna även via anslagstavlor och hemsidan.   Inkomna klagomålen gås genom på nästkommande styrelsemöte och åtgärder dokumenteras i protokoll.

Träffar: 418