Din lägenhet

Rättigheter & skyldigheter

När du bor i en bostadsrätt är du är medlem i en ekonomisk förening. Föreningen har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar på obegränsad tid. Du äger inte din lägenhet i juridisk mening, det är föreningen som är lagfaren ägare till huset och marken. Du kan som medlem i föreningen bevaka dina rättigheter och intressen och att din investering förvaltas så bra som möjligt.

Dina rättigheter

 • Rätten att bo i din valda lägenhet.
 • Rätten att belåna lägenheten och hyra ut den under vissa förutsättningar som regleras av stadgarna.
 • Rätten att fritt sälja din bostadsrätt eller andel till det pris som du kan få på marknaden.
 • Rätten att inom vissa gränser förändra lägenheten efter din smak och dina behov. Undantagen gäller sådant som påverkar resten av fastigheten. Tala med styrelsen innan du gör några större förändringar.
 • Rätten att påverka fastighetens skötsel och investeringar genom att delta i årsstämman. Årsstämman väljer styrelse och de riktigt stora besluten. Du kan lämna motion till årsstämman eller komma med förslag direkt till styrelsen.

Dina skyldigheter

 • Bidra till driftskostnader och amorteringar genom att betala årsavgifter.
 • Följa de stadgar och regler som gäller för föreningen.
 • Vårda de gemensamma utrymmena, som portar, trappuppgångar, hissar, tvättstuga och gård.
 • Ha en särskild bostadsrättsförsäkring.
 • Se till att ha en bra brandskydd i din bostad.
 • Betala in en årsavgift som delas upp i 12 månader och som du debiteras månadsvis. Avgiften fastställs av styrelsen och skall täcka bostadsrättsföreningens gemensamma kostnader.
 • Betala in en tolftedel varje månad och i förskott. Månadsavgiften ska vara bostadsrättsföreningen tillhanda senast den sista i varje månad.
 • Observera att Brf  Skytten 3 skickar ut betalningspåminnelse åtta (8) dagar efter förfallodagen om avgiften inte är betald. (det finns inga lagkrav på att skicka betalningspåminnelser när det gäller bostadsrätter).
 • Observera att dröjsmålsränta tas ut när bostadsrättshavaren betalar för sent. Ränta utgår enligt räntelagen. Dröjsmålsränta beräknas enligt vid varje tid gällande reporänta med tillägg av 8 %-enheter från respektive förfallodag till dess betalning sker.
 • Observera att om om årsgiften inte har betalats in fyra veckor efter förfallodagen, lämnas ärendet till ett inkassobolag som driver in skulden.
 • Tänka på att upprepade uteblivna betalningar av årsgiften kan leda till att du kan bli uppsagd och bostadsrätten förverkas. Detta gäller även när bara en del av avgiften inte har betalats.
 • Om du av någon anledning har svårt att betala in avgiften, ta kontakt med styrelsen så fort som möjligt.