Hållbarhetsarbete

Ekologisk hållbarhet

Brf Skytten 3 skall sträva efter att minimera skadlig miljöpåverkan och väga in miljöhänsyn i beslut som föreningen fattar. Föreningen arbetar med hållbarhet bland annat på följande sätt:

 • Uppvärmning i form av fjärrvärme.
 • Fönster och balkongdörrar är utbytta mot mera energisnåla och skyddande mot buller/oljud.
 • Föreningen har bytt Underhållscentralen.
 • Asbestsanering av balkonger har gjorts vid fönsterbyte.
 • Föreningen har avfallshantering för sortering av tidningar, hushållsavfall, matavfall samt elskrot. Avfallet hämtas av biogasdrivna bilar. 
 • Energideklaration görs vart 10:e år. Fastigheten har energiklass D.
 • Radonmätningar görs vart 10:e år. Eventuella brister åtgärdas direkt efter mätningarna.  
 • OVK, obligatorisk ventilationskontroll, görs vart 6:e år och eventuella brister åtgärdas direkt efter kontrollerna.
 • Föreningen följer kontinuerligt fastighetens elförbrukning.
 • Föreningen följer upp kontinuerligt vattenförbrukning i fastigheten.
 • Föreningen har systematiskt brandskyddsarbete.
 • Föreningen ger råd om energi och miljö på sin hemsida.

Ekonomisk hållbarhet

Brf Skytten skall värna om de tillgångar som föreningen har. Föreningen skall sträva efter att ha en god likviditet och soliditet. Föreningen strävar efter att erbjuda en attraktiv miljö för sina kommersiella hyresgäster. Föreningen arbetar med hållbarhet bland annat på följande sätt:

 • Föreningen underhåller och renoverar fastigheten utifrån föreningens långsiktiga underhållsplan, myndigheternas krav och aktuellt reparationsbehov.
 • Föreningen går kontinuerligt igenom leverantörsavtalen för att minimera onödiga utgifter.
 • Vid offerter strävar föreningen att ställa miljökrav till leverantörerna/entreprenörerna och kräva miljöcertifiering när det är möjligt.
 • Föreningen jämför ekonomiska nyckeltal mellan åren samt med andra föreningar för att identifiera besparingar.
 • Föreningen arbetar med ständiga förbättringar genom att följa upp avvikelser och åtgärda systematiska fel. Incidenter som t.ex. vattenläckor analyseras och förebyggande arbete initieras.

Social hållbarhet

Brf Skytten skall sträva efter att uppnå gemenskap och trivsel bland medlemmarna. Föreningen arbetar med hållbarhet genom bland annat:

 • Medlemsdemokrati (årsmöten samt övriga möten).
 • Information genom egen webb-sida och på anslagstavlor i entréerna.
 • Gemensamma aktiviteter som husmöten i samband med årsmöten samt städdagar två gånger om året.
 • Trivsam inne- och utemiljö.
 • Föreningen ger råd om krisberedskap och säkerhet på sin hemsida.

Framtida utveckling/projekt på flera års sikt

 • Förbättra utemiljön
 • Inventera förbättringar av energiförbrukning
 • Enhetsmätare för el
 • Tilläggsisolering på vind
 • Solceller på tak
 • Nya smarta laddstolpar och stöd för laddning av bilar

Träffar: 108