Hållbarhetsarbete

Ekologisk hållbarhet
Brf Skytten 3 strävar efter att minimera skadlig miljöpåverkan och väga in miljöhänsyn i beslut som föreningen fattar. Exempel på föreningens arbete

 • Fjärrvärme
 • Fönster och balkongdörrar är nya, energisnåla och skyddar även mot buller/oljud.
 • Underhållscentralen har bytts ut
 • Asbestsanering av balkonger i samband med fönsterbyte.
 • Avfallshantering för sortering av tidningar, hushållsavfall, matavfall samt elskrot. Avfallet hämtas av biogasdrivna bilar. 
 • Energideklaration görs vart 10:e år. Fastigheten har energiklass D.
 • Radonmätningar görs vart 10:e år. Eventuella brister åtgärdas direkt efter mätningarna.  
 • OVK, obligatorisk ventilationskontroll, görs vart 6:e år och eventuella brister åtgärdas direkt efter kontrollerna.
 • Föreningen följer kontinuerligt el- och vattenförbrukning i fastigheten.
 • Styrelsen arbetar med SBA (systematiskt brandskyddsarbete).
 • Föreningen ger råd om energi och miljö på sin hemsida.

Ekonomisk hållbarhet
Brf Skytten värnar om föreningens tillgångar. Föreningen strävar efter att ha en god likviditet och soliditet. Föreningen vill erbjuda en attraktiv miljö för sina kommersiella hyresgäster. Exempel på föreningens arbete

 • Föreningen underhåller och renoverar fastigheten utifrån myndighetskrav, föreningens långsiktiga underhållsplan och aktuellt reparationsbehov.
 • Föreningen gör kontinuerliga genomgångar av leverantörsavtalen för att minimera onödiga utgifter.
 • Föreningen ställer miljökrav till leverantörerna/entreprenörerna och kräver miljöcertifiering när det är möjligt.
 • Föreningen jämför ekonomiska nyckeltal mellan åren samt med andra föreningar för att identifiera eventuella problem samt besparingar.
 • Föreningen arbetar med ständiga förbättringar genom att följa upp avvikelser och åtgärda systematiska fel. Incidenter som till exempel vattenläckor analyseras och förebyggande arbete initieras.

Social hållbarhet
Brf Skytten strävar efter gemenskap och trivsel bland medlemmarna. Exempel på föreningens arbete 

 • Medlemsdemokrati (årsmöten samt övriga möten).
 • Information genom egen webb-sida och på anslagstavlor i entréerna.
 • Gemensamma aktiviteter som husmöten i samband med årsmöten samt städdagar två gånger om året.
 • Trivsam inne- och utemiljö.
 • Föreningen ger råd om krisberedskap och säkerhet på sin hemsida.

Framtida utveckling/projekt på flera års sikt

 • Inventera förbättringar av energiförbrukning
 • Enhetsmätare för el
 • Tilläggsisolering på vind
 • Solceller på tak
 • Nya smarta laddstolpar och stöd för laddning av bilar