Styrelsen

Som boendeform är bostadsrätten lite säregen då den faktiskt kräver att det finns några personer som kan tänka sig att lägga ner arbete för föreningen. Detta är ett slags “overhead” som är nödvändigt eftersom man äger någonting ihop. Föreningen liknar på sätt och vis ett företag där medlemmarna är ägare.

Brf Skytten 3’s styrelse:
Ordförande
Rikard Ekman

Ledamöter
Ann-Sofie Ulin
Andreas Hedlund
Kaarina Korhonen Dellmert
Petter Birgersson

Sekreterare
Ann-Sofie Ulin

Kontakta styrelsen 
brfadmin@skytten3.se

Revisor
Margareta Kleberg, Kleberg & BDO Revision AB

Valberedning
Anders Fridh, sammankallande, Nybodagatan 6 A
Kim B
äckström, Nybodagatan 6 C

Vill du engagera dig mer i vår bostadsrättsförening?

Vi vill få kontakt med alla medlemmar som kan tänka sig att arbeta i styrelsen. Ta chansen att få insyn och göra en insats i frågor som rör vårt gemensamma boende. Alla kan bidra med något – även du. Ta kontakt med vår valberedning om du är intresserad eller vill föreslå någon annan som du tror är lämplig.

Styrelsens år i föreningen

Januari/februari
Styrelsen börjar arbetet med årsredovisningen för föregående år. Styrelsen fördelar upp arbetsuppgifterna sinsemellan. Revisorn kontaktas och informeras om tidplanen.

Mars
Förvaltningsberättelsen är skriven nu och resultat- och balansräkning upprättad. Årsredovisningen lämnas till revisorn för granskning. Årsredovisningen fastställs på ett styrelsemöte. 
Motioner från medlemmarna inför föreningsstämman lämnas in och bereds av styrelsen.

April/maj
Datum för föreningsstämman skall vara bestämt och kallelse till stämman skall skickas ut tidigast fyra men senast två veckor före stämman. Om årsredovisningen är klar skall den bifogas kallelsen. Om inte skall den skickas separat till alla medlemmar före stämman. 
På föreningsstämman presenterar valberedningen sitt förslag till styrelseledamöter. Direkt efter stämman eller snarast möjligt hålls ett möte där den nyvalda styrelsen konstituerar sig.

Juni
Den nya styrelsen gör en besiktning av fastigheten för att kunna bilda sig en uppfattning om aktuell status.

Juli
Semesterperiod

Augusti
En period för genomgång av underhållsplanen och verksamhetsplanering. Underhållsplanen uppdateras utifrån genomgången i juni och eventuella åtgärder bokas in.

September
Löpande arbetsuppgifter och uppföljning av verksamhetsplanen.

Oktober
Valberedningen som valdes på föreningsstämman bjuds in till ett styrelsemöte. Genomgång av vilka ledamöter som står i tur att avgå och om det finns önskemål från styrelsen på kompletterande kompetens. Valberedningen inleder sitt arbete.

November
Budgetarbete inför det kommande året. Budgeten detaljeras i intäkter, kostnader, projektkostnader.

December
Genomgång av budgeten utifrån utfall för hela verksamhetsåret.

Ansvarsfördelning mellan styrelsen och föreningsstämman

Föreningsstämman
-Utser styrelsens ledamöter
-Beslutar om om- och tillbyggnader av fastigheten
-Beslutar om fördelning av över- och underskott
-Beslutar om eventuella stadgeändringar

Bostadsrättsföreningens styrelse
-Beslutar om underhållsåtgärder
-Beslutar om årsavgiftens storlek
-Ansvarar för att gällande lagstiftning följs
-Upprättar årsredovisning

Träffar: 736