GDPR

Dataskyddsförordningen, GDPR, ersätter den 25 maj 2018 den nu gällande personuppgiftslagen, PUL, från 1998. Den ersätter också EU:s dataskyddsdirektiv från 1995.

Dessa uppgifter sparar Brf Skytten om alla boende:

Medlemsregister och lägenhetsförteckning

Bostadsrättsföreningar har laglig grund att föra medlemsregister och lägenhetsregister enligt Bostadsrättslagen 9 kap. 8 §, samt lagen om ekonomiska föreningar 3 kap. 6§-8§.

Vårt medlemsregister innehåller uppgifter om varje medlems namn och postadress, tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen, och den bostadsrätt som medlemmen har. Detta register lagras hos vår administrativa förvaltare. Det är endast styrelsen och förvaraltarens kontaktperson som har tillgång till registret.

Vår lägenhetsförteckning omfattar varje lägenhet i föreningen, både hyresrätter och bostadsrätter. I denna anges respektive lägenhets beteckning, belägenhet, rumsantal, övriga utrymmen, dagen för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska planen, bostadsrättshavarens namn, samt insatsen för bostadsrätten. Lägenhets- förteckningen är inte offentlig och ingen annan än personer i föreningens styrelse och representanter hos föreningens ekonomiska förvaltare har åtkomst till förteckningen. Denna förteckning lagras hos vår administrativa förvaltare. Det är endast styrelsen och förvaltarens kontaktperson som har tillgång till förteckningen.

Dessa register och förteckningar är nödvändiga för föreningens verksamhet och ändamål. Uppgifterna lagras så länge medlemskap eller hyresavtal pågår. Efter att medlemskap eller hyresavtal upphört, raderas eller avidentiferas uppgifterna.

Kontaktuppgifter

Vår kontaktlista omfattar alla medlemmar och hyresgäster. Kontaktlistan lagras digitalt i styrelsens mapp och det är endast styrelsen som har tillgång till listan.  Styrelsen använder dessa listor om det uppstår en akut krissituation som vattenskada, brand eller annat som kräver skyndsamt agerande.

Vid andrahandsuthyrning

När en medlem ansöker om att få hyra ut sin lägenhet i andra hand lämnas namn och
kontaktuppgifter och personnummer på andrahandshyresgästen till föreningen.
Dessa uppgifter raderas när andrahandsuthyrningen har upphört alternativt om ansökan har blivit avslagen. Listan lagras digitals i styrelsens mapp och det är endast styrelsen som har tillgång till listan.