Nyheter i bostadsrättslagen från 1 januari 2023

Den 1 januari 2023 träder flera ändringar i bostadsrättslagen (1991:614) i kraft. Några viktiga punkter i lagen är:

Renoveringar som utförs efter 1 januari 2023: Lagen innebär tydligare regler för renovering av bostadsrätter. Medlemmen behöver tillstånd från styrelsen för flera åtgärder än tidigare. Utöver ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, vatten, värme eller gas, utgör nu även ingrepp i ventilations- och rökkanaler samt eldstad samt åtgärder som påverkar brandskyddet en väsentlig förändring av en lägenhet. De nya reglerna innebär att medlemmen kan förlora sin bostadsrätt om hen utför olovliga åtgärder som inte kan ses som ringa och inte vidtar rättelse efter uppmaning. Vid sådana tillfällen anmanar styrelsen bostadsrättshavaren att vidta rättelse senaste två månader efter vetskap om den olovliga åtgärden.

Föreningens årsredovisningar: Årsredovisningen ska innehålla en kassaflödesanalys, samt vid negativt resultat, en upplysning om vad det får för verkan på föreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden. Utöver det ska årsredovisningen innehålla följande nyckeltal: årsavgift/kvm, skuldsättning/kvm, sparande/kvm, energikostnad/kvm, räntekänslighet

Rösträtt: Principen om lika rösträtt för alla ska gälla som huvudregel. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en röst.

Mäklarens objektbeskrivning: Objektssbeskrivningen skall ange samtliga utrymmen, som tex förråd, om de är upplåtna med bostadsrätt. Den skall även innehålla uppgift om bostadsrättens indirekta nettoskuld, det vill säga den del av föreningens lån som belastar lägenheten.

Upplåtelseavtal i nybyggnation: Det finns en del nya regler vad det gäller upplåtelser inom nybyggnationer. Dessa berör inte vår förening.

I och med den nya lagen behöver alla bostadsrättsföreningar uppdatera sina stadgar, så även Skytten 3. I samband med detta kommer styrelsen se över även andra punkter i stadgarna. Löpande information om arbetet kommer att finnas på hemsidan. Har du redan nu frågor om nya bostadsrättslagen, hör av dig till styrelsen (länk).