Problem med fläkten i torkrummet

Det är fel på stora fläkten i torkrummet och därför samlas det vatten på golvet. Felet är anmält i början på veckan men det kommer att dröja till början på nästa vecka tills felet är åtgärdat. Vi ber dig därför torka bort vattnet när du har använt torkrummet.

Felet är åtgärdat tisdagen den 23 maj och allt fungerar som det skall nu.

Kallelse: Årsmöte, 25 maj 19:00

Du är varmt välkommen till ordinarie årsstämma i Brf Skytten 3 torsdagen den 25 maj, klockan 19.00 i Skytteholmskolans matsal. Vi serverar kaffe/te och fikabröd.

Efter ordinarie stämma hålls ett husmöte där det finns möjlighet att ta upp allmänna frågor och synpunkter.

På årsmötet ska medlemmarna ta ställning till förslaget på nya stadgar (länk).
Årsredovisning för 2022 finns på föreningens hemsida. Vill ni ha ett utskrivet exemplar, vänligen skicka e-post till föreningens brevlåda (länk);

Styrelsen
Rikard Ekman, Ann-Sofie Ulin, Kaarina Korhonen-Dellmert, Andreas Hedlund, Petter Birgersson

Fasadrenovering hos grannfastighet

Vår grannfastighet på Ankdammsgatan 22 har påbörjat en fasadrenovering. Det är alltså grannhuset som ansluter till vår fastighet i hörnan på vår baksida. Renoveringen kommer att pågå till vecka 46 då ställningarna tas ner. En extern besiktningsman har besiktigat taket, fasaden och andra ytor på vår fastighet. Detta har dokumenterats och fotograferats för att kunna se eventuella skador som kan uppstå vid renoveringen.  Entreprenören har en försäkring som täcker eventuella skador på vår fastighet och mark. 

Renoveringen innebär att gammal puts knackas ner och ny puts läggs. Det för med sig en del oväsen, damm och putsstänk. För att förebygga just damm och stänk skärmas delar av vår fastighet så mycket som möjligt. Arbetet kommer att pågå på dagarna mellan 07.00 och 16.00. Balkongerna kommer att skärmas av och kunna utnyttjas som vanligt. Badrumsfönstren på Skytteholmsskolans sida kommer att skymmas av ställningarna men de kan öppnas som vanligt.  Våra p-platser kommer inte att påverkas av renoveringen utom att en byggställning monteras i ett hörn på Skytteholmsskolans sida. Detta kan innebära att sly och annan växlighet tas bort. Marken kommer att återställas efter att renoveringen är klar. 

Vi har begärt att få en mera detaljerad tidplan för att kunna informera om aktuella åtgärder under renoveringen. 

Har du frågor om renoveringen så här långt, ta kontakt med styrelsen via brfadmin@skytten3.se

Vill du vara föreningens ”ekonomiperson”?

En av medlemmarna i vår styrelse har ett speciellt ansvar, nämligen att hjälpa styrelsen att sköta om och hålla koll på vår ekonomi.

Föreningen har en ekonomisk förvaltare, SBC, som hjälper med allt det praktiska som att:

  • lägga in budgeten
  • skicka ut avier till medlemmar och hyresgäster
  • hantera fakturor samt in- och utbetalningar
  • hantera bokslut och deklarationer 
  • hålla koll på myndighetskrav och nyckeltal
  • skapa olika rapporter för uppföljning av ekonomin och skötseln

Allt detta finns i ett digitalt system där du kan följa upp alla transaktioner i realtid.

Hela styrelsen är delaktig i alla ekonomiska beslut och delar ansvaret för att attestera fakturor och månadsvis följa upp ekonomin. Ditt ansvar är att tillsammans med övriga i styrelsen göra en budget, följa upp den och att informera om det ser ut att bli stora avvikelser.

Låter det jobbigt och komplicerat? Faktum är att det mesta finns i SBC:s system eller i styrelsens egna digitala dokument. Din uppgift är att vara ”spindeln i nätet” och samla ihop allt för att kunna redovisa på ett enkelt sätt.

Kontakta valberedningen via epost på anders.fridh@verano.se eller kim.backstrom@gmail.com

Du kan även kontakta Styrelsens ordförande rikard.ekman@goit.se för mera praktiska frågor m.m.

Uppdatering gällande IMD (Individuell Mätning och Debitering av el)

Styrelsen har diskuterat IMD som innebär gemensamt ett el-avtal för fastigheten och alla lägenheter. Vi anser att vi under 2023 inte skall gå vidare med projektet utan skjuter fram det till 2024. Beslutet grundar sig på de oroligheter som råder i världen, såsom räntan, inflationen och kriget i Ukraina. Dessa faktorer har en stor inverkan på priset och tillgången på el, vilket kan leda till att kostnadsbilden inte blir förmånligare med ett gemensamt el-avtal. I stället skall vi under 2023 analysera IMD för att vara redo så fort läget förändras positivt.

Ny layout på hemsidan

Vi har fräschat upp hemsidan! Målet var i första hand att mobilanpassa sidan och modernisera den så att den fungerar på andra enheter än datorer (läsplattor, etc). Innehållet är i stort sett oförändrat, med viss justering i en del artiklar vad gäller förtydligande. Om du har några synpunkter, eller hittar några buggar/stavfel, kontakta Andreas som är webbansvarig.

Nyheter i bostadsrättslagen från 1 januari 2023

Den 1 januari 2023 träder flera ändringar i bostadsrättslagen (1991:614) i kraft. Några viktiga punkter i lagen är:

Renoveringar som utförs efter 1 januari 2023: Lagen innebär tydligare regler för renovering av bostadsrätter. Medlemmen behöver tillstånd från styrelsen för flera åtgärder än tidigare. Utöver ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, vatten, värme eller gas, utgör nu även ingrepp i ventilations- och rökkanaler samt eldstad samt åtgärder som påverkar brandskyddet en väsentlig förändring av en lägenhet. De nya reglerna innebär att medlemmen kan förlora sin bostadsrätt om hen utför olovliga åtgärder som inte kan ses som ringa och inte vidtar rättelse efter uppmaning. Vid sådana tillfällen anmanar styrelsen bostadsrättshavaren att vidta rättelse senaste två månader efter vetskap om den olovliga åtgärden.

Föreningens årsredovisningar: Årsredovisningen ska innehålla en kassaflödesanalys, samt vid negativt resultat, en upplysning om vad det får för verkan på föreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden. Utöver det ska årsredovisningen innehålla följande nyckeltal: årsavgift/kvm, skuldsättning/kvm, sparande/kvm, energikostnad/kvm, räntekänslighet

Rösträtt: Principen om lika rösträtt för alla ska gälla som huvudregel. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en röst.

Mäklarens objektbeskrivning: Objektssbeskrivningen skall ange samtliga utrymmen, som tex förråd, om de är upplåtna med bostadsrätt. Den skall även innehålla uppgift om bostadsrättens indirekta nettoskuld, det vill säga den del av föreningens lån som belastar lägenheten.

Upplåtelseavtal i nybyggnation: Det finns en del nya regler vad det gäller upplåtelser inom nybyggnationer. Dessa berör inte vår förening.

I och med den nya lagen behöver alla bostadsrättsföreningar uppdatera sina stadgar, så även Skytten 3. I samband med detta kommer styrelsen se över även andra punkter i stadgarna. Löpande information om arbetet kommer att finnas på hemsidan. Har du redan nu frågor om nya bostadsrättslagen, hör av dig till styrelsen (länk).