Kallelse till extra årsstämma i Brf Skytten 3

Tid: Onsdag 28 juni kl. 19.00
Plats: Baksidan av huset

Dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman och val av protokollförare
 3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Föredragning av styrelsens förslag till stadgeändring.
  Huvudorsaken till denna extrastämma är att uppdatera föreningens stadgar så de stämmer överens med ändringar i lagen om ekonomiska föreningar. För att ändra föreningens stadgar krävs beslut på två efter varandra följande stämmor, varav det första beslutet togs på ordinarie stämma den 25 maj 2023. Stadgeändringen kommer alltså att kunna träda i kraft efter beslut på denna extra stämma.

  Stadgeförslaget i dess helhet bifogades med kallelsen till ordinarie årsstämma.
   
 8. Beslut med anledning av förslag till stadgeändring
 9. Stämman avslutas

Välkommen / Styrelsen Brf Skytten 3

Rikard Ekman, Petter Birgersson, Henrik Larsson, Kim Bäckström & Ann-Sofie Ulin